bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

"Wykonanie i wdrożenie systemu" w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

"Wykonanie i wdrożenie systemu" w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" (z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Analiza potrzeb i wymagań do planowanego postępowania
- Ogłoszenie o zamówieniu z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
- Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych (miniPortal)
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
- Załącznik 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy
- Załącznik 2A do Formularza ofertowego
- Załącznik 2B do Formularza ofertowego
- Załącznik 3 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
- Załącznik 4 do SWZ - Projekt umowy
- Załącznik 5 do SWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
- Załącznik 6 do SWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej
- Załącznik 7 do SWZ - Wykaz usług
- Załącznik 8 do SWZ - Wykaz osób
- Załącznik 9 do SWZ
- Załącznik 10 do SWZ - Identyfikator postępowania

- Odpowiedź na zapytanie (24.02.2021)

- W dniu 08.03.2021 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE sprostowanie dot. zapisów w sekcjach: III.1.3, IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, które niezwłocznie po opublikowaniu zamieści na stronie BIP Teatru.

- Sprostowanie do ogłoszenia (12.03.2021)

- Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych, miniPortal (12.03.2021)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - po zmianie (12.03.2021)

- Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy - po zmianie (12.03.2021)

- Załącznik 6A do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej - po zmianie (12.03.2021)

- Załącznik 6B do SIWZ - Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji

- Załącznik 7 do SIWZ - Wykaz usług - po zmianie (12.03.2021)

- Odpowiedzi na zapytania oraz informacja o zmianach w SWZ (12.03.2021)

- Odpowiedzi na zapytania (15.03.2021)

- W dniu 20.03.2021 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE sprostowanie dot. zapisów w sekcjach: IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, które niezwłocznie po opublikowaniu zamieści na stronie BIP Teatru.

- Odpowiedzi na zapytania (22.03.2021)

- Sprostowanie do ogłoszenia (25.03.2021)

- Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych, miniPortal (25.03.2021)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - po zmianie (25.03.2021)

- Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy - po zmianie (25.03.2021)

- Załącznik 8 do SIWZ - Wykaz osób - po zmianie (25.03.2021)

- Odpowiedzi na zapytania oraz informacja o zmianach w SWZ (25.03.2021)

- Odpowiedzi na zapytania (29.03.2021)

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (02.04.2021)

- Informacja dotycząca złożonych ofert (08.04.2021)

- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (21.06.2021)

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 19.02.2021 15:37
Dokument oglądany razy: 3269
Podlega Ustawie