bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Finanse Teatru Polskiego

1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Województwo i Ministra. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
3. Działalność Teatru jest finansowana w szczególności z:

1) dotacji podmiotowych z budżetu Województwa oraz Ministra, zgodnie z zapisami Umowy;
2) dotacji celowych na realizację inwestycji;
3) dotacji celowych na realizację zadań statutowych i programów;
4) wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 5 i § 6;
5) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
6) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
7) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
8) wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności odpłatnej.

4. Dyrektor jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, o których mowa w ust. 3 pkt 7.
5. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

/Na podstawie § 13 Statutu Teatru Teatru Polskiego w Warszawie/Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 22.08.2017
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 11.07.2017
Dokument oglądany razy: 14 316