bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie usług eksperckich / usług asysty eksperckiej przy realizacji umowy na

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wykonanie usług eksperckich / usług asysty eksperckiej przy realizacji umowy na "Wykonanie i wdrożenie systemu" w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE.
Numer ogłoszenia: 2021/S 080 - 205982

- Informacja w zakresie analizy potrzeb i wymagań
- Ogłoszenie o zamówieniu z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
- Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych (miniPortal)
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
- Załącznik 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy
- Załącznik 2A do Formularza oferotwego
- Załącznik 3 do SWZ - JEDZ (plik PDF)
- Załącznik 3 do SWZ - JEDZ (plik XML)
- Załącznik 4 do SWZ - Projekt umowy
- Załącznik 5 do SWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
- Załącznik 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
- Załącznik 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji
- Załącznik 8 do SWZ - Wykaz usług
- Załącznik 9 do SWZ - Wykaz osób
- Załącznik 10 do SWZ - art. 117 ust. 1 pkt4
- Załącznik 11 do SWZ - Identyfikator postępowania

- W dniu 27.04.2021 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE sprostowanie dot. zapisów w sekcjach: III.1.3, IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, które niezwłocznie po opublikowaniu zamieści na stronie BIP Teatru.

- Sprostowanie do ogłoszenia (30.04.2021)

- Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych, miniPortal (30.04.2021)

- Informacja o zmianach w SWZ (30.04.2021)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - po zmianie (30.04.2021)

- Załącznik 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie (30.04.2021)

- Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy - po zmianie (30.04.2021)

- Załącznik 8 do SIWZ - Wykaz usług - po zmianie (30.04.2021)

- W dniu 25.05.2021 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE sprostowanie dot. zapisów w sekcjach: IV.2.2, IV.2.6 i IV.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, które niezwłocznie po opublikowaniu zamieści na stronie BIP Teatru.

- Odpowiedzi na zapytania (25.05.2021)

- Sprostowanie do ogłoszenia (28.05.2021)

- Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych, miniPortal (28.05.2021)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - po zmianie (28.05.2021)

- Załącznik 2 do SWZ - Formularz ofertowy - po zmianie (28.05.2021)

- Załącznik 4 do SIWZ - Projekt umowy - po zmianie (28.05.2021)

- Informacja o zmianach w SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (28.05.2021)

- Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (02.06.2021)

- Informacja dotycząca złożonych ofert (07.06.2021)

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.07.2021)

Opublikował: Tomasz Kawulski
Publikacja dnia: 26.04.2021 16:13
Dokument oglądany razy: 1443
Podlega Ustawie