bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie i wdrożenie systemu w ramach Projektu PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Wykonanie i wdrożenie systemu w ramach Projektu "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" (z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Ogłoszenie o zamówieniu z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
- Ogłoszenie o zamówieniu z Urzędu Zamówień Publicznych
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
- Załącznik 2a do Formularza ofertowego
- Załącznik 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (PDF)
- Załącznik 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (XML)
- Załącznik 4 do SIWZ - Wzór umowy
- Załącznik 5 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
- Załącznik 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej
- Załącznik 7 do SIWZ - Wykaz usług
- Załącznik 8 do SIWZ - Wykaz osób
- Załącznik 9 do SIWZ - Oświadczenie RODO
- Załącznik 10 do SIWZ - Klub publiczny
- Klucz publiczny - plik ASC

- W dniu 13.12.2019 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE sprostowanie dot. zapisów w sekcjach: II.2.4 i III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu, które niezwłocznie po opublikowaniu zamieści na stronie BIP Teatru.

- Sprostowanie do ogłoszenia (18.12.2019)

- Odpowiedzi na zapytania - zmiany w SIWZ (30.12.2019)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianie (30.12.2019)

- Załącznik 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - po zmianie (30.12.2019)

- Załącznik 8 do SIWZ - wykaz osób - po zmianie (30.12.2019)

- Odpowiedzi na zapytania (08.01.2020)

- Odpowiedzi na zapytania - zmiany w SIWZ (17.01.2020)

- Załącznik 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie (17.01.2020)

- Załącznik 4 do SIWZ - Wzór umowy - po zmianie (17.01.2020)

- W dniu 16.01.2020 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE sprostowanie dot. zapisów w sekcjach: IV.2.2 i IV.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu, które niezwłocznie po opublikowaniu zamieści na stronie BIP Teatru.
Sprostowanie dotyczy przesunięcia terminu złożenia ofert: 04.02.2020 godz. 10:00; otwarcia ofert: 04.02.2020 godz. 11:00.

- Odpowiedzi na zapytania (20.01.2020)

- Informacja o zmianach w SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (21.01.2020)

- Sprostowanie do ogłoszenia (21.01.2020)

- Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (21.01.2020)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po zmianie (21.01.2020)

- Odpowiedzi na zapytania (23.01.2020)

- Odpowiedzi na zapytania (29.01.2020)

- Informacja Dotycząca Złożonych ofert (05.02.2020)

- Informacja o Unieważnieniu Przetargu (03.06.2020)

- Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do ewentualnego przystapienia do postepowania odwoławczego

- Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia Przetargu (22.06.2020)

- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (15.12.2020)

- W dniu 23.12.2020 Zamawiający przesłał do publikacji w Suplemencie do DUUE ogłoszenie, w którym zawarta jest informacja o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Ogłoszenie to zostanie, niezwłocznie po opublikowaniu, zamieszczone na stronie BIP Teatru.

- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (28.12.2020)

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 13.12.2019 11:18
Dokument oglądany razy: 3718
Podlega Ustawie