bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana deklaracji

Deklaracja dostępności strony BIP

Deklaracja dostępności strony BIP

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://teatrpolski.waw.pl/bip

Data publikacji strony internetowej: 2013.06.14.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.09.30.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data aktualizacji Deklaracji 2021.09.13.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt Wydziałem Marketingu Teatru pod adresem poczty elektronicznej grzegorz.pindelski@teatrpolski.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 505 92 71.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@teatrpolski.waw.pl.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostęność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Informacja na temat procedury żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 13.09.2022
Utworzył: Leszek Czwarno
Data utworzenia: 13.09.2022
Dokument oglądany razy: 1 222